Ga naar de inhoud

Privacy- & cookiebeleid

Dit is de privacy- en cookieverklaring van Stichting Cycling 4 Climate, gevestigd te 3534 AS, Utrecht aan de Schaverijstraat 11 2.W.2 (hierna: Cycling 4 Climate), cycling4climate.nl

Toepasselijkheid

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die aan ons verstrek worden, bijvoorbeeld via het contactformulier of overeenkomsten die met ons gesloten worden. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data in overeenstemming met de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Cycling 4 Climate is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn verantwoordelijk dat de persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder staat een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres van een websitebezoeker
 • Bankrekeningnummer

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Uitvoeren van een overeenkomst
 • Afhandelen van een betaling
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • Te informeren over wijzigingen van onze dienstverlening
 • Aanbieden een account aan te maken

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij zullen persoonsgegevens alleen delen met derden als dit noodzakelijk is voor de  hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die we gesloten hebben, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij persoonsgegevens alleen aan andere derden met nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden. Bijvoorbeeld om nadere informatie te verstrekken over onze dienstverlening, relevante informatie van zorgvuldig geselecteerde organisaties. Het informeren zal slechts plaatsvinden via het geregistreerde e-mailadres. Indien er geen informatie gewenst is over relevante producten of diensten, dan is dit eenvoudig aan te geven door op “uitschrijven” te klikken in de ontvangen email.

Gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uitdrukkelijk toestemming is gegevens.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op een computer, tablet of smartphone. Afmelden voor deze cookies is mogelijk door de internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderd worden.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:

Analytics cookies:

Cookies van Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Hieruit worden rapportages verkregen over de kwaliteit en effectiviteit van de website. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven. Hierdoor is vooraf geen toestemming nodig hebben voor het gebruik.

Functionele cookies:

Noodzakelijk voor de technische werking van de website en gebruiksgemak. Deze cookies maken geen inbreuk op privacy waarvoor vooraf toestemming nodig is.

Persoonsgegevens inzien, corrigeren of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens. Je hebt het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met jouw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomst die wij met je hebben gesloten uit te voeren.

Dat betekent dat je bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij bewaren in een leesbaar computerbestand naar jou of een ander, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van toestemming of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens sturen naar: [email protected]

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage correct is, vragen wij een kopie identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van privacy. We reageren zo snel mogelijk, uiterlijk binnen vier weken, op het verzoek. 

Wij maken tevens melding van de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat de gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].